عشق من کافيه.............

حتی اگر چشمانت بيگانه بنگرند،
دستانت مرا جستجو نکنند،
هيچ بارانی قادر نخواهد بود تو را از کوچه انديشه هايم بشويد.....

حالا ديگه مهم نيست تو دوستم نداری
مهم اينه که من دوستت دارم.....
مهم اينه که قلبمو پر کردی و من با اين عشق
احساسه پرواز می کنم.....
مهم اينه که هنوز و هميشه دوستت دارم........

/ 0 نظر / 8 بازدید