ديدی رفت....

ديدی آخرش منو گذاشت و رفت

از زمين قلبمو بر نداشت و رفت

ديدی آخرش منو ديوونه کرد

واسه رفتن همينو بهونه کرد

ديدی اونی که می گفت ماله منه

دمه آخر نيومد سر بزنه

ديدی خواستمش ولی منو نخواست

اينم از بازيهای دنيای ماست

/ 0 نظر / 8 بازدید