خدايا هيچ وقت دير نشه.....

گاهی وقتها آدمها يا به يه نکته ای نمی رسن....

يا وقتی می رسن که خيلی دير شده....

اتفاقی که نبايد می افتاد، افتــــاده....

دلی که نبايد ميشکست، شکسته....

اونی که نبايد بره، رفتـــــــــــــه....

و حالا ما رسيدين و خيلی ديره....

و اين درناکترين چيزه....شکننده ترينه....

و سخت ترينه،....توی اون لحظات...

خدايا کمک کن...هيچ وقت دير به اون نکته...نرسيم..

و کمک کن....هيچ وقت دير به ما نرسن....

تا نشکسته باشيم...تا نرفته باشيم....تا...

خدايا طوقی رو درياب...

/ 0 نظر / 13 بازدید