رفتنی ها....

هر که با زمزمه عشق دو سه روزی عاشقم شد
عشقه اون باعث زجر همه دقايقم شد

wsw.jpg
من نمی دونم چرا بعضی ها فقط اومدن و رفتن بلدن
چرا بلد نيستن بمونن.......
نمی دونم چرا بعضی ها فقط بلدن خاطره ساز باشن، خاطره بسازن و برن
چرا بلد نيستن با خاطره ها بمونن........
نمی دونم خودشون می دونن چرا؟------

/ 0 نظر / 8 بازدید