آري
تا شقايق هست زندگي بايد کرد.
در دل من چيزي است، مثل يک بيشه ي نور، مثل خواب دم صبح
و چنان بي تابم که دلم مي خواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه.
دورهــا آوائـــــــــــي اسـت کــه مــــــــــرا مي خــــــــواند....

بفرمائيد ميوه ميل کنيد..... تعارف نکنيد تو رو خدا....

MIVEH1.jpg

/ 0 نظر / 10 بازدید