خوش به حالت.....

خوش به حالت تکه سنگ

که نداری دل تنگ

حسوديم ميشه به تو

بی صدايی و يه رنگ

...

دل عاشق نداری، پيش کس جا بذاری

تا با غم بشکنتش، از چشمات ..غم بباری

خوش به حالت تکه سنگ....

پا نداری که بری....دنباله يار شهر به شهر

وقتی پيداش ميکنی...نخوادت با ناز و قهر

گوش نداری بشنوی...حرفهای اين آدمها

بفريبنت تورو با دروغ و وعده ها...

خوش به حالت تکه سنگ.....

خوش به حالت....

....

/ 0 نظر / 10 بازدید