بی عشق چه خواهم کرد؟....

بدون عشق چه کنم...بدونه تو
آخه....آخه تو خودت عشقی...

باشه حالا که تو خواستی....به خاطره تو
به خاطره شاديه تو رفتم.....
رفتم....
رفتم خداحافظ ای خونه ات آباد
ای آنکه ديگر عشقه خود را برده ای از ياد
رفتم خداحافظ ای عشقه بی بنياد
ای آنکه ديگر هستی ام را داده ای بر باد....
دنيای پاکه من پر از معصومه عشقه
غم خونه قلبم پر از محبوبه عشقه...
در مکتب ما عاشقی يعنی فدا گشتن
او بودن و از ما و من ديگر رها گشتن....
تو باشو و دنيای تو که پر از حوسها نيست
من ميروم با اين دلی که پر از پريشانيست....
اما...خودم ديدم که جانم می رود
ديوونه ای بودم که عمری باورت کردم
چون شبنمی از لاله دل بسترت کردم
آه....کاش اون دو چشمه مهربونترو نمی ديدم
کاش....کاش از لب گرمت گله بوسه نمی چيدم.....
من رفتم....تو باش.28.gif

/ 0 نظر / 13 بازدید