مرا به عشـــــــق بخوان

مرا به عشـــــــــق بخوان...تا آواز سرگشتگی را با هم بخوانيم

مرا به عشق بخوان تا با همين پرهای شکسته پرواز کنم

با اين قلب خسته عاشقی کنم....و با اين ويرانگی شيدايی کنم..

مرا به عشــــــق بخوان تا چو آتش شعله زنم و چو جنگل بسوزم

خاکستر کنم...خاکستر شوم...ويران کنم.....ويران شوم...

مرا به عشــــق بخوان تا چو قطره ای با دريای وجودت يکی شوم...

تا بخروشم....لبريز شوم....لبريز کنم....

مرا به عشــــق بخوان تا اوج بگيرم....نقطه شوم...فنا شوم در تو

مرا به عشــــــــــق بخوان....

اين چه سکوتی است و چه نگاهی است خيره بر شکسته گی من....

بشکن اين سکوت را و مرا به عشق بخوان..تا اين جان قفس گرفته را پرواز دهم...

بيا....تنهايم...بيا و مرا به عشـــــــــــــق بخوان...

( به ياد ۲ ارديبهشت ۱۳۷۹.... يادت هست؟؟ )

....

/ 0 نظر / 13 بازدید