دل دیـــــــــــوونه....

بسه ديگه دیــــــــــــوونه گريهات ای دل ديوونه

قدر تورو جز من تو زمونه، کسی نمی دونه

چشمهاتو خوب باز کن دل محزون دنيا همش رنگه

توی خمه هر کوچه هستی، پيش پاهات سنگه

بشنو از من نصيحتم را دله غمينه من

نشو عاشق که عاقبت غم بود نصيب من

مخور هر دم فريب هر کس، مرو تو هر راهی

که نشينه ز حسرت و غم به روی لب آهی

تا جوونی تو اين زمونه، هر کسی با تو مهربونه

وقتی اومد خزونه پيری...کی ميگيره از تو نشونه.......

 

/ 0 نظر / 10 بازدید