عشق شراکت است....

اغلب دوست داشتن آسان تر از دوست داشته شدن است.

پذيرفتن کمک و پشتيبانی ديگران را دشوار می يابيم.

تلاش های ما برای مستقل جلوه کردن، ديگران را از فرصت

تجلی بخشيدن به عشقشان محروم می کند.

بسياری به هنگام بلا و مشکلات، خجالت می کشند از دوست، همسر يا

عزيزان کمک بخواهند. بدين ترتيب، آب های عشق نمی گسترند.

بايد حرکت محبت آميز ديگری را بپذيريد. بايد بگذاريد ديگران به شما

کمک کنند، به شما نيروی حرکت بدهند.

اگر اين عشق را با خلوص و فروتنی بپذيريد، می فهميد که

عشق نه دادن است و نه گرفتن....شراکت است.

پائولو کوئليو

/ 0 نظر / 13 بازدید