خدا..مهربان است..

گاهی خداوند برکتی را پس می گيرد تا در درک بهتر آن به شخص کمک کند.

خداوند می داند يک روح را تا چه سطحی می تواند بيازمايد...

و هرگز از آن سطح فراتر نمی رود.

در چنين مواقعی هرگز نمی گوئيم: (خداوند مرا ترک کرده)

اگر خداوند آزمون دشواری را بر ما تحميل کند، همواره الطاف

کافی نيز نصيب ما می کند- حتی شايد بيشتر از کافی- تا با اين آزمون روبه رو شويم.

هنگامی که خود را دور از حضور خداوند می يابيم، بايد از خود بپرسيم:

(آيا می فهمم چگونه بايد از آن چه خداوند بر سر راهم قرار داده، استفاده کنم؟)

اگر قادر به عشق ورزيدن باشيم...قادر به دوست داشته شدن نيز خواهيم بود.

/ 0 نظر / 15 بازدید