مهــــــــــــــــــــــر

دلم می خواد با تمام وجودم نفـــس بکشم، بو کن..بوشو حس می کنی؟

بوی عشق، بوی مهر،....بوی اولين ماه از فصل عاشقها...

آه که چقدر اين ماهو دوست دارم...آه که چقدر اين فصلو دوست دارم

مهر....ديگه قشنگتر از اين اسمی و حسی مگه وجود داره؟

مهر جزئی از عشقه....مگه پاکتر از اينها ديگه چيزی وجود داره؟

مهر....چقدر تو گرمی واسه همينه که اسم خورشيد مثل اسم تو می مونه

همون مهر تابان....مهر..چقدر تو پاکی، چقدر عميقی

تو...توی وجود عاشقهايی .. واسه همينه که اولين ماه از فصل عاشقهايی

ماهی که خودم هم پا توی اين دنيا گذاشتم...آه ه ه ه ه چقدر دوست دارم روی

برگهای زرد راه برم تا خش خش زير پاهام صدا بده...

چه فصليه اين پاييز....چه ماهيه اين مهــــــــــــــر

يه حال و هوای ديگه دارم..هميشه دلم می لرزه...قلبم تند تر می زنه..

کاش به خاطر مهر هم که بود..مهر توی دلهامون..توی وجودمون بيشتر بشه..

از همين مهر شروع کنيم به عاشق زيستن به مهر ورزيدن...به مهربونی کردن....

به اينکه مهر پاگرفته توی دل آدمهارو لــــــــه نکنيم....

به اينکه به مهرورزيدن ديگران احترام بگذاريم.....

به مهر ورزيدن ديگران.....

به مهر...

مبــــــــــــــعث مبــــــــــــارک

/ 0 نظر / 12 بازدید