من اين خاطره هارو نمی خوام.....

گذشته ها ميرن..آدمها ميرن...عشقها ميرن...عاشقيها ميرن...

غمها هم ميرن...دردها هم ميرن....تپش قلبها هم ميرن...

وقتی که ميرن يه خاطره ميشن...فقط ميمونه يه خاطره...چرا؟

چرا وقتی اينها ميرن....خاطره هاشون ميمونه..چرا؟

چرا قلبی که يکبار سوخته...با به ياد آوردن خاطره ها دوباره بايد بسوزه..

آتيش بگيره....چرا اونی که رفته...با به ياد آوردنش دوباره بايد حسرت خورد...

چرا غمی که بوده...دوباره با به ياد آوردنش خودش يه غم ميشه...چرا؟

چرا بايد خاطره ها بمونن...چرا ؟ نه ...من اين خاطره هارو نمی خوام...

من خاطره نمی خوام...نمی خوام...

/ 0 نظر / 14 بازدید