سلام.

وای شرمنده شرمنده شرمنده

روم سياه، باز هم شرمنده

من ديشب خونه نبودم

به داداش حامدم ميل زدم کارها رو رديف کنه و

صفحه جديد باز کنه اما انگار نتونسته

خوش اومديد...فقط آسمونيها مواظب باشيد پرهای خوشگلتون

مثل طوقی نشه....

قدم همتون گلبارون، باز هم شرمنده

کدام يوسفی گشت درون چاه ماندگار

کدام زال گيسوی تو را نديد

کدام کوهکن گذاشت تيشه را کنار

نه، نه از تو دل نمی کنم

از اين عشق و پيمان دل نمی کنم

تا هميشه هستم.....

راستی بفرمائيد صبحونه...

/ 0 نظر / 8 بازدید